Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Eastern Shores, KwaZulu Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. Cape Vidal, Kwa-Zulu Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Eastern Shores, KwaZulu Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Umhlanga Promenade, KwaZulu-Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. Kosi Bay, Kwa-Zulu Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. Kosi Bay, Kwa-Zulu Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Umhlanga Promenade, KwaZulu-Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Umhlanga Promenade, KwaZulu-Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Eastern Shores, KwaZulu Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. Cape Vidal, Kwa-Zulu Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Umhlanga Promenade, KwaZulu-Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Umhlanga Promenade, KwaZulu-Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. Umhlanga Rocks, Kwa-Zulu Natal.

Trachylepis depressa

Eastern Coastal Skink. From Eastern Shores, Kwa-Zulu Natal.