Rhoptropus boultoni

Boulton’s Namib Day Gecko. From Brandberg, Namibia.

Rhoptropus boultoni

Boulton’s Namib Day Gecko. From Brandberg, Namibia.

Rhoptropus boultoni

Boulton’s Namib Day Gecko. From Brandberg, Namibia.

Rhoptropus boultoni

Boulton’s Namib Day Gecko. From Brandberg, Namibia.

Rhoptropus boultoni

Boulton’s Namib Day Gecko. From Brandberg, Namibia.