Chondrodactylus fitzsimonsi 

Fitzsimons Gecko. From Namib-Naukluft National Park, Namibia.

Chondrodactylus fitzsimonsi 

Fitzsimons Gecko. From Namib-Naukluft National Park, Namibia.

Chondrodactylus fitzsimonsi 

Fitzsimons Gecko. From Brandberg, Namibia.

Chondrodactylus fitzsimonsi 

Fitzsimons Gecko. From Brandberg, Namibia.

Chondrodactylus fitzsimonsi 

Fitzsimons Gecko. From Namib-Naukluft National Park, Namibia.

Chondrodactylus fitzsimonsi 

Fitzsimons Gecko. From Namib-Naukluft National Park, Namibia.

Chondrodactylus fitzsimonsi 

Fitzsimons Gecko. From Brandberg, Namibia.

Chondrodactylus fitzsimonsi 

Fitzsimons Gecko. From Brandberg, Namibia.